Home

EU invasiva arter

EU-listade invasiva främmande arter som redan finns i naturen i Sverige är: Bisam, Ondatra zibethicus Gudaträd, Ailanthus altissima Gul skunkkalla, Lysichiton americanus Gulbukig vattensköldpadda, Trachemys scripta Jättebalsamin, Impatiens glandulifera Jätteloka, Heracleum mantegazzianum Mårdhund,. EU:s rådgivande grupp för invasiva främmande arter. EU:s rådgivande grupp för invasiva främmande arter är knuten till koordineringsgruppen för biologisk mångfald och natur (CGBN). Den bistår EU-kommissionen med underlag som behövs för tillämpningen av förordningen om invasiva arter Invasiva främmande arter på EU:s förteckning - Växter Nedanstående växtarter har listats som invasiva främmande arter inom EU.1,2,3,4 Det är förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar av dessa arter. Undantag finns för arter som har stor spridning samt för kommersiell handel Invasiva främmande arter är ett globalt miljöproblem som allvarligt hotar biologisk mångfald. Sveriges arbete med att hindra spridningen av invasiva främmande arter regleras av EU-förordning nr 1143/2014 samt av regler i Miljöbalken och i Tillsynsförordningen. EU-förordningen gäller alla EU:s medlemsländer

Vägledning och regler om invasiva främmande arter

EU:s förordning (1143/2014) om invasiva främmande arter syftar till att ta itu med problem på ett övergripande sätt. Detta för att skydda inhemsk biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt att minimera och mildra effekter som dessa arter kan ha på människors hälsa och ekonomi Lista över främmande arter med EU-förbud Det är för närvarande förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som listas som invasiva främmande arter av unionsbetydelse, enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Andra icke önskvärda arter är spansk skogssnigel, populärt kallad mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, mårdhund och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. EU har presenterat en lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas. Här ingår flera trädgårdsväxter De kallas invasiva arter. När inlandsisen smälte bort från Sverige för omkring 10 000 år sedan, lämnade den marken bar efter sig och växter, insekter, djur och människor kom efter. Denna naturliga spridning fortsätter än idag och varje år kommer nya arter för egen maskin till Sverige från angränsande havs- och landområden Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien specie

Följande främmande arter kategoriseras som invasiva av EU, och förekommer i svensk natur enligt Naturvårdsverket [1] och Havs- och vattenmyndigheten år 2019: [2] Naturvårdsverkets ansvar: Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) - stor spridning [3] Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) - stor spridning; Bisam (Ondatra zibethicus) - etablera Arbetet med invasiva främmande arter sker på både internationell och nationell nivå och styrs ytterst av EU- förordningen. EU:s förordning om invasiva främmande arter Nationell förordning om invasiva främmande arter Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

Det finns omkring 12 000 främmande arter i miljön i unionen och andra europeiska länder, varav ungefär 10-15 % betraktas som invasiva. (2)Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, särskilt i geografiskt och evolutionärt isolerade ekosystem, som exempelvis små öar Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. Invasiva främmande arter i Sverig De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Fastighetsägarens ansvar Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten

Reglering av invasiva främmande arter inom EU

Invasiva främmande arter i Sverige och EU. EU-förordningen är kopplad till en förteckning över invasiva främmande arter som antas av EU-kommissionen, den s.k. unionsförteckningen. Arterna på unionsförteckningen får inte avsiktligt föras in till, hållas eller födas upp i EU. Unionsförteckningen omfattar i dagsläget 49 arter Invasiva främmande arter leder till stora kostnader för samhället. På EU-nivå beräknas kostnaden för invasiva främmande arter uppgå till 12 miljarder euro per år, bland annat genom skador på människors och djurs hälsa, skördar, fiskbestånd, infrastruktur, sjöfart på floder och skador på skyddade arter Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma Brunmajna är en av de arterna som EU nu listar som invasiv. FOTO: Istock . När den nya EU-förteckningen träder i kraft 15 augusti blir det förbjudet att importera, sälja, överlåta eller sprida 17 nya invasiva arter inom EU

 1. På EU-nivå beräknas kostnaden för invasiva främmande arter uppgå till 12 miljarder euro per år, det motsvarar c:a 127 miljarder svenska kronor, bland annat genom skador på människors och djurs hälsa, skördar, fiskbestånd, infrastruktur, sjöfart på floder och skador på skyddade arter
 2. Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. Nu har EU presenterat en första lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas. Här ingår flera trädgårdsväxter
 3. dre klimatförändringar ökar den risken
 4. Invasiva främmande arter är arter man kommit fram till är ett stort hot mot biologisk mångfald och att de också kan få stora negativa effekter på trädgård, jord- och skogsbruk och människors hälsa. Man beslutar om både växter och djur. Vilka invasiva arter tar man beslut om? I regel arter som inte hunnit få fotfäste inom EU
 5. De invasiva arterna, det vill säga främmande arter som kan skada inhemska ekosystem, ska förbjudas enligt ett förslag från EU. Detta gäller framförallt trädgårdsväxter, men även en del djur. EU lade i onsdags fram en lista på 37 arter som de anser ska förbjudas och bekämpas
 6. Enligt en EU-förordning ska Sverige vidta snabba och effektiva åtgärder för att bekämpa de djur som finns upptagna på EU:s lista över invasiva främmande arter
 7. Fakta EU-listan EU-förordningen om hantering av invasiva främmande arter antogs 2015. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är ansvariga myndigheter när det gäller vårt lands hantering av invasiva, främmande arter

Vägledningar om invasiva främmande arter - Naturvårdsverke

DEEE 2019 Invasiva främmande arter på EU:s förteckning - Djur Nedanstående djurarter har listats som invasiva främmande arter inom EU.1,2,3,4 Det är förbjudet att bland annat att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla levande exemplar av dessa arter Den uppdaterade EU-listan över invasiva främmande arter träder i kraft i augusti. Denna lista innehåller 12 nya arter som har listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse enligt EU-förordningen 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

EU:s förordning om invasiva främmande arter - Arter och

EU tar strid mot invasiva arter. Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förslagen innebär i huvudsak att EU-förordningen kompletteras med en straffbestämmelse och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om åtgärder Invasiva främmande arter har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde till exempel genom trädgårdsodling. Dessa arter sprider sig idag av egen kraft och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden samt att de även kan skapa ekonomiska problem för både samhället och enskilda På EU:s nya lista återfinns 37 invasiva arter, bland andra sammetsgeting, kudzuböna, tvättbjörn, marmorkräfta och amursömnfisk. Flera av dessa befaras vara på inmarsch i Sverige

Lista över främmande arter med EU-förbud - Arter och

Miljö-DNA i jakten på invsiva arter. Eftersom invasiva arter kan ha så förödande effekter, läggs idag omfattande resurser på att kontrollera dem. Bland annat ingår detta som ett miljömål nationellt samt i EU, som idag har ett antal arter listade som invasiva.. Men att kontrollera organismer är lättare sagt än gjort, speciellt om de är små eller på andra sätt svåra att upptäcka ArtDatabanken har i samarbete med Naturvårdsverket och HaV, tagit fram en enkel inrapporteringsmöjlighet för invasiva arter. Denna säsong riktar vi oss till särskilt naturintresserade för att få in feedback på hur funktionen kan utvecklas vidare

EU-förordningen innehåller även bestämmelser som är direkt tillämpliga för enskilda, såsom restriktioner i fråga om hur vissa invasiva främmande arter får hanteras. EU-förordningen innehåller en möjlighet för medlemsstaterna att vidta nödåtgärder mot invasiva främmande arter som inte finns med på unionsförteckningen EU-lagar reglerar hur invasiva främmande arter ska hanteras Några av de mest invasiva främmande arterna finns upptagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla som husdjur Invasiva främmande arter. I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter På onsdagen meddelade Naturvårdsverket att tolv nya arter läggs till på EU:s lista över invasiva främmande arter. Tre av nykomlingarna på listan är djurarter: nilgås, bisam och mårdhund. Resten är växter, och inkluderar bland annat jättteloka, jättebalsamin, och kamslinga. Utgör hot mot mångfal Jättebalsamin är en av de främmande invasiva arter som finns med på den gemensamma EU-listan vilket innebär att det är förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar av växten

På EU-nivå beräknas kostnaden för invasiva främmande arter uppgå till 12 miljarder euro per år. I EU finns en förteckning över i dagsläget 49 invasiva arter. I Sverige finns knappt 400 invasiva arter varav jätteloka och mårdhund är två exempel Invasiva främmande arter beräknas kosta EU minst 12 miljarder euro per år, och skadekostnaderna fortsätter att öka. Förordningen definierar invasiva främmande arter och anger att en förteckning över sådana arter av betydelse för hela EU som uppfyller vissa kriterier ska antas av kommissionen genom genomförandeakter EU-förordningen innehåller en möjlighet för medlemsstaterna att dels ha bestämmelser om att tillämpa sådana åtgärder som anges i artiklarna 7, 8, 13-17, 19 och 20 i fråga om invasiva främmande arter av medlemsstatsbetydelse, dels behålla eller anta nationella regler som är strängare än EU- förordningens i syfte att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva. åtgärder enligt EU-förordningen, bl.a. utrotningsåtgärder och återställan-deåtgärder. Förslagen möjliggör också för myndigheter och kommuner att få tillträde till fastigheter m.m. för att där kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främman-de arter

EU har fokus på fel invasiva arter Petterssons gör

Om arten sprids och konkurrerar ut befintliga arter i den nya miljön, kan arten bli invasiv. Alla främmande arter blir inte invasiva. En främmande art räknas först som invasiv om den sprids på egen hand i naturen och orsakar ekonomiska skador, skador på människors och djurs hälsa, eller hotar biologisk mångfald Vilka arter berörs? 1. EU:s unionslista över invasiva främmande som är antagen 2. Ev. uppdatering av EU:s lista (ej antagen ännu) 3. Nationell lista över invasiva främmande arter (finns ej ännu, dock ett förslag) 4. ArtDatabanken har en lista med riskklassning av främmande arter (från 2018)

Invasiva arter: djuren och växterna som ingen vill ha

Syren och påsklilja invasiva arter. Av: - Sedan 2015 har det funnits en EU-lista på 59 arter, sju av dem är växter som finns i Sverige Invasiva arterEU-listan. Det finns just nu 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler Kunskapsuppbyggande förberedelser inför EU-förordning om invasiva främmande arter - ett pilotprojekt inom Miljöövervakning - främmande arter 6(24) tidig upptäckt av möjliga invasiva arter i urbana miljöer. Institutionen har en tradition av att bedriva samprojekt tillsammans med kommuner och entreprenörer inom den gröna. Invasiva arter. I Artfakta kan du på ett enkelt sätt rapportera invasiva arter och läsa varför de utgör ett hot och vilka åtgärder som kan vidtas för att bli av med dem. Rapporterna granskas av validerare och hamnar därefter i Artportalen. Invasiva arter i Artfakta; Rappen - vattenlevande arter

Förekomsten av invasiva arter på allmänna platser är ofta följden av att arterna spridit sig från privata trädgårdar och dumpade högar med växtrens. Om kommunen får reda på att en art som finns på EU-förteckningen över främmande invasiva arter, växer på kommunal mark är kommunen skyldig att bekämpa den EU har en förteckning över 66 invasiva arter vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter EU tar strid mot invasiva arter. Sverige Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. Nu har EU presenterat en första lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas Invasiva främmande arter är växter och djur som från början inte funnits naturligt i den svenska naturen, men som på olika sätt tagit sig hit. Vissa av arterna får snabbt fäste eftersom de saknar naturliga fiender i det nya utbredningsområdet

EUR-Lex - 32014R1143 - EN - EUR-Le

The EU Rural Development policy 2014-2020 provides opportunities to address invasive alien species through national and regional rural development programmes. Cohesion funding may also include action on invasive alien species, e.g. the INVEXO Interreg IV A-project which supported joint management efforts on 4 priority invasive alien species in Flanders and the South of the Netherlands Flera delar av institutionens verksamhet berör problematiken med invasiva arter. Vi övervakar förekomst och utbredning av invasiva arter, modellerar spridningspotential, forskar på invasiva arters.. EU har den 25 juli fattat beslut om att lägga till 17 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Sedan tidigare finns 49 arter på EU-förteckningen. Denna uppdaterade förteckningen träder i kraft den 15 augusti 2019 och från och med detta datum är det inte tillåtet att sälja, byta odla, föda upp, transportera eller släppa ut eller sprida arterna i naturen 17 nya växter och djur på EU-förteckningen över invasiva främmande arter Japansk humle, . Humulus scandens, kan finnas i trädgårdar, parker och i handeln. Välj en annan humleart om du vill ha... Brun majna, . Acridotheres tristis, en fågel som bara synts i Sverige vid enstaka tillfällen, men som.

Invasiva arter - Wikipedi

Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige

Problemet med vissa invasiva arterna är att de lätt sprider sig, är svåra att få bort och att de konkurrerar ut befintliga arter. De invasiva växterna sprids ibland som ogräs i fröblandningar, men det händer även att exempelvis lupiner planteras aktivt För att minska de negativa effekterna med invasiva främmande arter så antogs EU-förordningen Om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter den 1 januari 2015. Till förordningen kopplades en förteckning över arter med unionsbetydelse som ska regleras i alla medlemsländer Invasiva växter på EU:s förteckning över främmande arter. Invasiva arter som finns med i EU:s förteckning är fastighetsägaren eller förvaltaren skyldig att bekämpa. Några vanliga växter på västkusten är; jätteloka, jättebalsamin och gul skunkkalla EU tar strid mot invasiva arter Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa Den bildar stora och täta bestånd som kan konkurrera ut så gott som alla andra växter. Skyddskläder och skyddsglasögon gäller när den här objudna gästen ska bekämpas - växtsaften kan ge svåra hudskador. Jättelokan finns på EU:s lista över invasiva främmande arter

Förordningar och handlingsplan - Arter och livsmiljöer

 1. EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades återigen förra veckan genom medlemsstaternas gemensamma beslut. I förteckningen, som tidigare innehöll 49 arter, finns nu efter kompletteringen sammanlagt 66 arter, som det är förbjudet att importera, sälja, föda upp, använda och släppa ut i miljön inom hela EU
 2. Invasiva arter stoppas i EU. Facebook Twitter E-post. Stäng. Annons Ländernas insatser är ofta ineffektiva eftersom spridningen av de invasiva arterna inte begränsas av nationella gränser. Därför är det viktigt med ett samarbete, konstaterar tjeckiske ledamoten Pavel Poc i ett uttalande
 3. Just nu finns det 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter, vilka inte får introduceras i Sverige och spridas i naturen. Men 20 av dessa har redan upptäckts i Sverige
 4. Invasiva arter stoppas i EU. Annons. Icke välkomna arter av både djur och växter ska stoppas i EU med hjälp av kartläggning och handlingsplaner, fastslog EU-parlamentet på onsdagen. Ländernas insatser är ofta ineffektiva eftersom spridningen av de invasiva arterna inte begränsas av nationella gränser

Främmande arter sprids snabbt över världen och hotar den biologiska mångfalden. Nu ska Sverige lista de farligaste arterna samtidigt som EU inför förbud mot handel med vissa djur och växter 7 § Bestämmelser om förbud som avser invasiva främmande arter i unionsförteckningen finns i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1143/2014. I samma förordning finns det bestämmelser om att det trots förbuden är möjligt att. ge tillstånd till viss hantering av sådana arter (artiklarna 8 och 9) EU tar strid mot invasiva arter. 18 juli 2016. Mördarsnigel, signalkräfta, jättebjörnloka, marmorkräfta, ullhandskrabba och amursömnfisk. De invasiva arterna blir allt fler i Sverige och övriga Europa. Nu har EU presenterat en första lista över sådana arter som ska förbjudas och bekämpas Exempel på invasiva arter: Mårdhund Vandrarmussla Jätteloka Amerikansk kopparand Kanadensiskt gullris Spansk skogssnigel Sjögul Invasiva arter stoppas i EU. Publicerad: 16 april 2014 kl. 16.56 Uppdaterad: 16 april 2014 kl. 17.33. INRIKES. Strasbourg. Icke välkomna arter av både djur och växter ska stoppas i EU med.

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter Svensk

 1. invasiva arter ska ske inom EU. Året därefter kom det en svartlista på arter som redan är invasiva i delar av EU. Denna lista innebar att all handel, produktion och handhavande inom EU av någon av de listade arterna är förbjuden. Listan uppdaterades med 12 arter 2017 (EU 2017/1263) och ytterligare 17 i den senast
 2. (1) Kommissionen har, i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1143/2014, antagit en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen), vilken ska uppdateras regelbundet.En förutsättning för införande av nya arter i unionsförteckningen är att en sådan riskbedömning som avses i artikel 5 i den förordningen (nedan kallad.
 3. - Bäckröding finns inte på EU:s lista liksom en mycket lång rad andra arter som importerats till EU och etablerat sig. På listan har man försökt identifiera de som verkligen ställer till bekymmer i ekosystemen, en värsting-lista alltså, och dit hör bara signalkräftan och ullhandskrabban av vattendjur, berättar han
 4. Därför vill Mora Aronsson gärna se ett nationellt förbud, om inte på EU-nivå. - Det är definitivt ett problem och jag hoppas på att det kommer ett förbud snart på nationellt plan. Man försöker också se om man kan få in lupiner på den europeiska listan över invasiva arter, vilket skulle förbjuda försäljningen helt
 5. dre idag, eftersom EU-förordningen har fokus på förebyggande av de allra allvarligaste invasiva arterna och inte kräver riskanalys och tillstånd före introduktion av nya arter i likhet med de internationella riktlinjerna för IAS

Vattensköldpaddor (Trachemys Scripta Spp.) Vattensköldpaddor av arten Trachemys scripta, (gulbukig (T. s. scripta), rödörad (T. s. elegans), samt gulörad (T. s. troostii) blev 2016 upptagna på listan över invasiva främmande arter vilka enligt EU-förordningen måste hanteras av medlemsländerna Invasiva arter. Vissa främmande arter har en dokumenterad historia av att kunna orsaka stora problem på de platser där de dyker upp, antingen genom att förändra miljön, konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor. De brukar kallas för invasiva arter. Det kan dock i praktiken vara svårt att förutse vilka arter det handlar om En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som det introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor. Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 1262 - av den 25 juli 2019 - om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/ 1141 för att uppdatera förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse Author: Publications Office Created Date: 7/25/2019 2:44:40 P Även deltagande i möten på EU-nivå kan komma att ingå. Uppgifterna kräver god strategisk förmåga och mycket god samarbetsförmåga. Tjänstens huvudinriktning är invasiva främmande arter, men arbetsuppgifterna omfattar även artarbete inom hotade arter och viltförvaltning Invasiva arter är ett växande hot mot den biologiska mångfalden. Numera kan det också vara straffbart att bidra till att de sprids. Mölndal är en av de kommuner som dragit igång projekt.

Invasiva främmande arter Länsstyrelsen Dalarn

Fotograf: Daniel Valentinsson 2016-10-17 13:13 CEST Amerikansk hummer förs inte upp på EU:s lista över främmande invasiva arter Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till n EU:s förordning om invasiva främmande arter och den nationella lagstiftningen förutsätter inte be-kämpning av alla förekomster. När man planerar och genomför hanteringsåtgärder måste man be-akta de skador de invasiva främmande arterna orsakar, skadornas sannolikhet samt kostnaderna fö

Tromsöloka (Heracleum persicum) - NaturvårdsverketInvasiva arter och naturteater - Naturmorgon | Sveriges Radio

Invasiva främmande arter Länsstyrelsen Värmlan

 1. Syren och påsklilja invasiva arter. Blommande lila syren som kan sprida sig med frön i Skåne. Arkivbild Foto: Hasse Holmberg/TT. Syren, scilla, påsklilja och äkta kaprifol - värstingar i naturen när det gäller spridning och påverkan, enligt en ny lista från Artdatabanken
 2. EU-listade arter, uppmana era kunder att inte plantera invasiva främmande växter, och informera om hur man förhindrar spridning och hanterar trädgårdsavfallet på ett säkert sätt. 1. Håll dig uppdaterad om vilka arter som är EU-listade. Läs mer här. 2. vi bör vara extra uppmärksamma på i prioriteringen Sälj inte dessa arter och.
 3. Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter. 2015-10-19. Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (dnr TSG 2015-1198) Tyck till om innehållet på sidan Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2015-11-06, kl 17:28. Jobba hos oss.
 4. Amerikansk hummer tas inte med i EU-kommissionens förslag till ny uppdaterad unionslista över invasiva, främmande arter. Det innebär att det inte blir importförbud av levande amerikansk.
 5. - Invasiva främmande arter är efter förlorade livsmiljöer det näst största hotet mot den biologiska mångfalden, förklarar föredragande Pavel Poc (S&D, Tjeckien). På onsdag den 16 april godkände Europaparlamentet regler för att hantera invasiva främmande arter, och för att förhindra att nya arter förs in i Europa
 6. Har du större mängder invasiva arter - mer än vad som ryms i en bil med släp med totalvikt på max 3,5 ton - kan vi inte ta emot detta på våra återvinningscentraler. Vi rekommenderar att du istället anlitar en entreprenör för bortforsling och förbränning. Du kan hitta entreprenörer genom att söka på internet

Invasiva främmande arter Länsstyrelsen Örebr

 1. (15) European Council Decision 2010/718/EU of 29 October 2010 amending the status with regard to the European Union of the island of Saint-Barthélemy (OJ L 325, 9.12.2010, p. 4). (16) European Council Decision 2012/419/EU of 11 July 2012 amending the status of Mayotte with regard to the European Union (OJ L 204, 31.7.2012, p. 131)
 2. Invasiva främmande arter - framtida hot mot biologisk mångfald Olle Henriksson Självständigt arbete i biologi 2016 Sammandrag Invasiva främmande arter (IFA) är arter som spridit sig utanför sitt naturliga spridningsområde och där förökat sig mångfaldigt på ett sätt som orsakar problem för inhemska arter eller människor
 3. Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (NV-02066-15) Tullverket har inget att erinra mot förslagen i underlaget. Tullverket vill dock, i enlighet med vad som anförs i underlaget (s. 3 tredje stycket och s. 6 vid art. 15.6), framhålla att frågan om kostnadstäckning behöver fördjupas
 4. genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter Kemikalieinspektionen har inga synpunkter på det remitterade underlaget men noterar följande. Avsnitt 5 Utrotningsåtgärder I texten anges att svenska regler om bekämpningsmedel senare kan behöva anpassas
 5. Skriv ut faktablad om parkslide. Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men som idag anses som en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN
 6. Många av de invasiva främmande arterna i Sverige är inhemska i en annan del av EU och kommer därför inte att komma med på kommissionens förteckning. Det är därför mycket bra att medlemsstaterna kan fortsätta arbeta mot andra invasiva arter än de på förteckningen, inklusive arter som är inhemska i någon annan del av EU. Det ä
 7. Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en växtart i familjen slideväxter från Japan. Den är en storväxt, flerårig ört. Arten är inte förbjuden enligt EU:s lista över invasiva arter, men sprids aggressivt i många länder i världen och är besvärlig (men inte omöjlig) att bekämpa. [1] Den kan bli tre meter hög, lika stor som sin nära släkting jätteslid
Nya förbud mot främmande arter - P4 Jämtland | Sveriges RadioHur bekämpa invasiva främmande arter - svara och påverkaFem arter som hotar Sverige | SVT NyheterHarr - Arter - Havs- och vattenmyndigheten
 • Mercedes ML 350 цена новый.
 • Gordon Ramsay cars.
 • Keramik kurs Malmö.
 • Kända fotbollsspelare 2020.
 • Dragkedja metall.
 • Hound of the Baskervilles 1968.
 • Styrkelabbet kettlebell.
 • Vhs Pfaffenhofen.
 • Uttryck med variabler.
 • Pomeranian dog price in Hyderabad.
 • Göra smycken av lera.
 • Alfred Enoch wife.
 • Telekom Glasfaser Biegeradius.
 • Gettysburg 1863.
 • Henri Charrière.
 • How can I see who signed a change.org petition.
 • Maltodextrin träning.
 • Google Sheets RIGHT.
 • IKEA POÄNG Vislanda.
 • Probeabo Tageszeitung.
 • Färja från Stockholm.
 • DELE examen oefenen.
 • Telefonbuch Toronto.
 • Aggressiv Shiba.
 • Grefab uppsägning.
 • Justin Bieber Baby age.
 • Günstige Gebrauchtwagen.
 • Piste magazin.
 • C sam driftstörningar.
 • Skiljerelä Jula.
 • Vit soffa billig.
 • Partridge Family marathon.
 • Hofbräuhaus Hannover.
 • Stockholm Football Academy.
 • Säkringspanel 12V.
 • 10 skotts magasin Browning Bar MK3.
 • Dominikanska republiken Punta Cana.
 • Dalby stenbrott mordet dokumentär.
 • Kort hår som ska växa ut.
 • Kort brännvidd.
 • Change .org english.